skip to Main Content

Algemene Voorwaarden

Bosser Energie Prestatie hanteert op alle opdrachten (tenzij schriftelijk anders overeengekomen):
DNR2011 ‘De nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur’
deze worden u op eerste verzoek kosteloos toegezonden of u kunt ze hier downloaden:

Invullingen, Aanvullingen en Wijzigingen op De DNR 2011

  • art. 2 lid 3m, invulling: Het honorarium is prijsvast voor de duur van de uitvoering van de Opdracht.
  • art. 2 lid 3p, invulling: Documenten worden op verzoek van de opdrachtgever, om niet, digitaal in een algemeen leesbaar bestandsformaat aangeleverd en mogen door of namens de Opdrachtgever ten behoeve van het project worden gebruikt.
  • art. 4 lid 1 en lid 2, wijziging: “schriftelijk” vervangen door “schriftelijk en/of per e-mail” (een opdracht kan ook per e-mail bevestiging tot stand komen)
  • art. 45, aanvulling: de Adviseur behoud zich het recht voor om alle projectgerelateerde documenten, zoals tekeningen, visualisaties, animaties, websites, brochures en foto’s, te allen tijde te gebruiken voor zijn eigen reclamedoeleinden. Dit geldt tevens voor gegevens die ons per mail of website verstrekt zijn. Uiteraard conformeert de Adviseur zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
    Adviseur behoudt zich, tenzij anders schriftelijk en/of per mail overeengekomen, het recht een reclamebord bij het project te plaatsen, welke uiterlijk 1 maand na voltooiing van de bouwwerkzaamheden verwijderd zal worden
  • art. 46, aanvulling: Alle energieprestatie-rapporten die Bosser Energie Prestatie  in opdracht krijgt, kunnen indien gewenst door controle orgaan SKG-IKOB op locatie worden gecontroleerd op juistheid. Opdrachtgever/aanvrager dient dan zorg te dragen voor toegang tot het bij RVO geregistreerde object. Het geen toegang verkrijgen tot een woning, woongebouw of utiliteitsgebouw ten behoeve van een controleonderzoek leidt tot verwijdering van het energieprestatie-rapport uit het landelijke gegevensbestand van geregistreerde energieprestatie-rapporten. De opdrachtgever heeft recht het volledige projectdossier op te vragen.
  • Procescertificaten zijn te vinden op: https://www.skgikob.nl/certificatenattesten.html
  • art. 49 lid 3, aanvulling: tenzij anders schriftelijk en/of per e-mail overeengekomen.

Copyright © 2023

Back To Top